Regulamin konkursu 00025OP

Data rozpoczęcia:

20231218

Data zakończenia:

20231218

Czas trwania:

1 dzień

Kwoty:

 • 16 nagród pierwszego stopnia w wysokości 144zł
 • 4 nagrody drugiego stopnia w wysokości 56zł

REGULAMIN KONKURSU

§1. Wstęp

1.1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Target Point Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 30 w Warszawie (00-450), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000921458,  numer identyfikacji podatkowej (NIP) 701-105-14-01, REGON 389953201 (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2. Zasady Konkursu reguluje w całości niniejszy regulamin.

1.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną i grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą
w ustawie o grach hazardowych.

1.4.Regulamin wchodzi w życie w momentem rozpoczęcia ogłoszenia naboru do konkursu opiniotwórczego p.t.:

00025OP

1.5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski.

1.6. Konkurs przebiegał będzie w trakcie trwania spotkania opiniotwórczego w terminie:

1 dzień

1.7. Warunkiem przystąpienia do Konkursu:

 • jest wyrażenie zgody na udział w konkursie w tym zgody, że część przebiegu konkursu będzie rejestrowana za pomocą urządzeń audiowizualnych (np. kamera, eyetracker ) oraz utrwalana na trwałym nośniku. Przebieg spotkania jest nagrywany na urządzeniu cyfrowym w celu analizy wyników spotkania. Nagranie to nie może być wykorzystane w celach komercyjnych, nie może być upubliczniane i rozpowszechniane. Powyższe nagranie może być udostępnione upoważnionym przedstawicielom zleceniodawcy badania w celu analizy wyników spotkania na podstawie wyrażonej przez Uczestnika Konkursu zgody;
 • udzieleniu poprawnych odpowiedzi przez uczestnika Konkursu na wszystkie pytania kwestionariuszowe;
 • udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie konkursowej;
 • wykonania zadania konkursowego podczas spotkania.

§2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt.2. 2 poniżej, spełniająca określone kryteria konkursowe.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub
 w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.  Pracownicy branż: reklama marketing, public relations, badania rynku, opinii publicznej, socjologia, psychologia, praca w mediach, dziennikarstwo. Osoby uczestniczące w konkursach opiniotwórczych w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

 2.3.Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 2.4.Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.


§3. Zasady Konkursu

3.1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w konkursie opiniotwórczym oraz udzieleniu odpowiedzi uczestnika na wszystkie pytania konkursowe.

3.2. Aby zakwalifikować się do właściwej części Konkursu konieczne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie konkursowej.

3.3. Zadanie konkursowe polega na wyrażeniu własnej opinii o charakterze niestandardowym, niepowtarzalnym i twórczym na temat będący przedmiotem konkursu, opinie będzie oceniać jury składające się z przedstawicieli organizatora.

3.4. Odpowiedzi na pytania i wyrażone opinie nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści erotycznych, rasistowskich, faszystowskich i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne jest, aby opisana historia w jakikolwiek sposób nawoływały do czynów niezgodnych z prawem lub obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne.


§4. Rozwiązanie Konkursu i Nagrody

4.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora Komisję.

4.2. Komisja dokona rozstrzygnięcia Konkursu w siedzibie Organizatora, w terminie zakończenia konkursu.

4.3. Nagrody będą przekazane na konto bankowe Uczestnika w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu.

4.4. Organizator przewiduje przyznanie uczestnikom konkursu

 • 16 nagród pierwszego stopnia w wysokości 144zł
 • 4 nagrody drugiego stopnia w wysokości 56zł

4.5. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody określonej w punkcie 4.4 Regulaminu uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości Nagrody, zgodnie z art.30 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrodę pieniężną, laureaci konkursu otrzymają po potrąceniu kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%, który Spółka jako płatnik odprowadza do Urzędu Skarbowego.

4.6. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator.

4.7. Informacje o Zwycięzcach Konkursu zostaną przekazane bezpośrednio Uczestnikom, osobiście lub drogą mailową.

4.8. Nagroda zostanie przekazana przelewem na podany numer konta.

 

§5. Dane Osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Target Point Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 30 w Warszawie (00-450).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@targetpoint.pl
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  a) realizacji umowy poprzez akceptację regulaminu konkursu w zakresie udziału w badaniu jakościowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) umożliwienia Pani/Panu udziału w prowadzonym przez Administratora badaniu jakościowym – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na organizacji projektu badawczego w zakresie niezbędnym do realizacji badania jakościowego uczestników (respondentów);
  c) dokonania oceny pracy współpracownika Administratora (moderatora, ankietera, rekrutera), który przeprowadzał z Panią/Panem badanie, po przeprowadzeniu takiego badania – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na weryfikacji sposobu rekrutacji i przeprowadzania badań przez współpracowników Target Point Sp. z o.o.;
  d) umożliwienia Pani/Panu udziału w przyszłych badaniach – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu bazy uczestników badań w zakresie umożliwiającym stały udział w badaniach;
  e) przeprowadzania oceny, czy w przypadku udziału w kolejnych badaniach zachowana została właściwa „karencja”, tj. odstęp czasowy w odniesieniu do Pani/Pana uczestnictwa w badaniu jakościowym – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na kontroli przeprowadzanych projektów badawczych;
  f) obsługi rachunkowo księgowej związanej z Pani/Pana udziałem w badaniu – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  g) wewnętrznych celach administracyjnych Administratora – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Administratora;
  h) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.
 4. W przypadku, gdyby badanie było utrwalane, Pani/Pana dane osobowe w postaci nagrania głosu i/lub wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia właściwego przebiegu badania (w tym weryfikacji, analizy, przygotowania danych/raportu/prezentacji dla Kantar Polska oraz dla Zleceniodawcy badania) – podstawą przetwarzania jest Pani/Pana dobrowolnie wyrażona zgoda na udostępnienie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Ponadto, w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – Pani/Pana wizerunek może być przetwarzany w celu wykorzystania i rozpowszechnienia na konferencjach branżowych lub prezentacjach przeprowadzanych dla klientów Administratora – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystaniu wizerunku w związku z wyrażoną zgodą na jego rozpowszechnienie.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, której jest Pani/Pan stroną, a w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności podmiotom udostępniającym infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia badania, dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym wsparcie administracyjne oraz kadrowo-płacowe.
 8. Pana/Pani dane mogą zostać udostępnione także Zlecającemu badanie, w przypadku gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na udostępnienie nagrania głosu i/lub wizerunku Zlecającemu badanie. Podstawą udostępnienia będzie wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 9. W przypadku, w którym odbiorcy danych znajdują się w kraju, w którym nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych, Administrator przekaże dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych – takie jak standardowe klauzule umowne lub decyzja Komisji Europejskiej. W celu uzyskania dodatkowych informacji można skontaktować się z Administratorem.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
 11. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 13. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji celów wskazanych w pkt. 3-5. W zakresie w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są w związku z zawartą umową, której jest Pani/Pan stroną – ich podanie jest niezbędne do realizacji tej umowy. W przypadku, w którym Pani/Pana dane przetwarzane są w celu obsługi rachunkowo księgowej – konieczność podania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

 

§6. Postępowanie Reklamacyjne

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora.

6.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej nieważności.

6.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.

6.4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

6.5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

 

§7. Postanowienia Koncowe

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do udziału w Konkursie.

7.3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez podmioty trzecie,
 w szczególności pocztę, firmy świadczące usługi kurierskie oraz podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

7.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem:

20231218

7.6. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Konkursie na osobę trzecią.

7.7. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

7.8. Niniejszy regulamin jest udostępniony na stronie organizatora www.targetpoint.pl

7.9. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

7.10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.